Κατευθυντήριες  γραμμές στρογγυλοποίησης διατροφικών τιμών  θρεπτικών  συστατικών

Οι κατευθυντήριες γραμμές στρογγυλοποίησης διατροφικών τιμών  θρεπτικών  συστατικών είναι μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τον καθορισμό των ανοχών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ψηφίων ή δεκαδικαδικών θέσεων  ( αριθμητική προσέγγιση τιμής  )   προκειμένου να αποφεύγεται  ένα επίπεδο ακρίβειας που δεν είναι αληθές .

Οι οδηγίες  σχετικά με τη στρογγυλοποίηση των δηλούμενων τιμών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση αν η προσδιοριζόμενη  από την ανάλυση   είναι εντός ορίων ανοχής.

EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL December 2012 GUIDANCE DOCUMENT FOR COMPETENT AUTHORITIES FOR THE CONTROL OF COMPLIANCE WITH EU LEGISLATION ON: βλ.   https://www.fsai.ie/uploadedFiles/guidance_tolerances_december_2012.pdf