Συντάκτης :  

Βασίλειος Τσουκαλάς - Χημικός (  δρ ) 

 CETA  :       Η  σημαντική  Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά

 

Μια εμπορική συμφωνία που θέτει νέα πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο

 

Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Περισσότερα (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-271_en.htm)

Πρόκειται για   μικτή Συνολική  Οικονομική  και Εμπορική  Συμφωνία   μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (15 Φεβρουαρίου 2017)     . Η ψήφιση ανοίγει τον δρόμο για την προσωρινή έναρξη ισχύος της CETA, μετά την ολοκλήρωση των  διαδικασιών  κύρωσης  από τον Καναδά .   Η  προσωρινή εφαρμογή αυτής της εμπορικής συμφωνίας θα επιτρέψει την ουσιαστική εφαρμογή του περιεχομένου της. Η CETA θα κυρωθεί πλήρως  από  όλα τα κοινοβούλια των κρατών.  Ήδη  ακολουθείται  η σχετικη διαδικασία  από τα εθνικά  κοινοβούλια  και   το Καναδικό Κοινοβούλιο( ψηφίστηκε ήδη στο  Ελληνικό Κοινοβούλιο). Μέχρι να ολοκληρωθεί η επικύρωση   η CETA θα έχει μόνο μερική εφαρμογή.

Η συμφωνία αυτή πρόκειται :

  • να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις  της ΕΕ, μέσω της τόνωσης του εμπορίου και της ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων.

  • να διευκολύνει τις επιχειρηματικές συναλλαγές με τον Καναδά,

 

  • να άρει τους τελωνειακούς δασμούςστο τέλος των μεταβατικών περιόδων για την κατάργηση των δασμών, το ποσό μείωσης δασμών προβλέπεται να υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, ο Καναδάς από την πρώτη ημέρα  εφαρμογής της Συμφωνίας , θα καταργήσει δασμούς ύψους 400 εκατ. ευρώ για προϊόντα προερχόμενα από την ΕΕ.

 

  • να βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις,

 

  • να ανοίξει νέους τομείς της καναδικής αγοράς υπηρεσιών και ενθαρύνει  τις επενδύσεις.

    • θεωρείται η    πιο μεγαλόπνοη σύναψη συμφωνίας της  ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών αλλά   και των επενδύσεων. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν   περισσότερες ευκαιρίες παροχής  υπηρεσιών (πχ. περιβαλλοντικές,  τηλεπικοινωνιακές και   χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) αλλά και απόκτησης  πλεονεκτηματων  αναφορικά με την  έγκριση επενδυτικών έργων στον Καναδά.   

  

  • θα εξασφαλίσει συνθήκες σταθερότητας για τους επενδυτές και

 

  • θα προσφέρει προστασία σε 143 ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, γνωστά ως προϊόντα «γεωγραφικών ενδείξεων»,( πλήν της ελληνικής Φέτας )

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις –και ιδίως οι μικρομεσαίες– που δραστηριοποιούνται σε μια σειρά κλάδων θα ωφεληθούν από την κατάργηση των διπλών δοκιμών.  Συμφωνήθηκε να γίνονται  αμοιβαία αποδεκτά τα   πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης προϊόντων.  Με τον τρόπο αυτόν, θα αποφεύγεται η περιττή επανάληψη των ίδιων δοκιμών, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές.

 

Η CETA χαρακτηρίζεται από προοδευτική φύση  και θεωρείται ότι  θα αποτελέσει νέο παγκόσμιο πρότυπο για τα κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών που αφορούν στην αειφορία. Κι αυτό διότι   η ΕΕ και ο Καναδάς δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι η οικονομική μεγέθυνση, η κοινωνική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος θα αλληλοϋποστηρίζονται.

 

Ακόμη , παρέχεται  δυνατότητα  μεγαλύτερης  ποικιλίας  επιλογών σε 500 εκατομμύρια καταναλωτών της ΕΕ με τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων. Προστατεύονται  η ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των καταναλωτών αλλά και  το περιβάλλον. Με τη   CETA   θα διατηρηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ ρυθμίζει την ασφάλεια των τροφίμων, όπως π.χ. τους κανόνες για τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα ή την απαγόρευση του κρέατος βοοειδών ,  στα οποία έχουν χορηγηθεί ορμόνες.

Ακόμη , με το άνοιγμα νέων αγορών οι  τιμές μπορούν  να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα.

 

 

Με την CETA δημιουργείται  ένα πλαίσιο για την έγκριση   αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων .

Ακόμη  παρέχεται η δυνατότητα διευκόλυνσης  προσσωρινής μετακίνησης προσωπικού ευρωπαϊκών εταιριών που θα ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα  στον Καναδά.  Ακόμη διευκολύνεται σε επαγγελματίες η προσωρινή παροχή υπηρεσιών.

 

Η CETA μεταρυθμίζει το σύστημα προστασίας των επενδύσεων και εξασφαλίζει την προστασία αυτών. Παράλληλα κατοχυρώνεται  το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις υπέρ του δημόσιου συμφέροντος.  Η κλασική μορφή επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, που προβλέπεται σε πολλές εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από κράτη μέλη (γνωστή ως ISDS), αντικαθίσταται από ένα νέο, βελτιωμένο «σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων» (ICS).

Σημ.:  Στο παρόν κείμενο οι πληροφορίες  δεν υποκαθιστούν   τα πρωτότυπα κείμενα, δεν δεσμεύουν 

Η υιοθέτηση του περιεχομένου  από τον αναγνώστη δεν αποτελεί συμβουλευτική υπηρεσία εκ μέρους του συγγραφέα ή του διαχειριστή της ιστοσελίδας και ουδεμία υποχρέωση  δημιουργεί έναντι τρίτων